Leverings voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onderdelen op www.Balletspullen.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen onderdelen van www.Balletspullen.nl zijn vrijblijvend en Balletspullen.nl  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.1. 
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.Balletspullen.nl . Balletspullen.nl  kan op elk moment elke bestelling weigeren en dit zonder reden. 
Artikel 4: Levering
4.1 De door Balletspullen.nl  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 5: Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Balletspullen.nl  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Balletspullen.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Balletspullen.nl  te retourneren. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Balletspullen.nl geeft geen geld terug. Wel een tegoed om nieuwe artikelen af te nemen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en de eventuele verzegeling niet verbroken is. Uitgezonderd elektronische componenten !!
Artikel 6: Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Balletspullen.nl  , dan wel tussen Balletspullen.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Balletspullen.nl , is Balletspullen.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Balletspullen.nl  zelf.
Artikel 7: Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Balletspullen.nl  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Balletspullen.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Balletspullen.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 8: Diversen
8.1 Indien u aan Balletspullen.nl  schriftelijk opgave doet van een adres, is Balletspullen.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Balletspullen.nl  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
8.2 Balletspullen.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
Artikle 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.